Waterbeheer

compilatiefoto HIC

Onderzoeksdomein

Laagwaterstrategieën

Waterbeheersingsplannen

Getijtafels Beneden Zeeschelde

Hydrologisch InformatieCentrum (HIC)


Onderzoeksdomein

Dat waterbeheer meer inhoudt dan het zorgen voor een vlotte en snelle waterafvoer om wateroverlast en overstromingen te voorkomen, is al enkele jaren een gegeven. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het vasthouden en bergen van water en een waterbeheerder kan niet meer rondom de andere functies van de waterweg zoals natuur, recreatie, scheepvaart, drinkwater,… Het verklaren, onderzoeken en simuleren van de waterafvoer, waarbij rekening wordt gehouden met alle functies van de waterweg, is één van de onderzoeksactiviteiten van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL).

Wateroverlast door een storm of zeer intense neerslag is een erg actueel en tastbaar fenomeen dat in het collectieve geheugen blijft hangen. Daar tegenover staan langdurige droge zomerperiodes, die we de laatste jaren meermaals hebben beleefd. In combinatie met enkele relatief droge winters die eraan vooraf gingen, leidden ze tot erg lage afvoeren in de rivieren. Het WL verzorgt het technisch wetenschappelijke onderzoek ter onderbouwing van een duurzaam en integraal waterpeilbeheer in beide situaties.

Laagwaterstrategieën

Tijdens een lange periode van droogte ontstaat er een watertekort in een aantal rivieren en kanalen. De groep ‘Waterbeheer’ onderzoekt hoe het beschikbare water in de kanalen optimaal benut wordt.

Via dit onderzoek kunnen we aantonen met welke maatregelen we de effecten van watertekort kunnen minimaliseren. Op die manier werken we mee aan de beheersing van de kosten en de praktische gevolgen van watertekort. En kunnen we de effecten van klimaatwijzigingen op de waterbeschikbaarheid anticiperen.

Onderzoeksmethode

Deze strategieën zijn gebaseerd op hydraulische en hydrologische modellen. Deze worden in gespecialiseerde software ontwikkeld: MIKE 11, MIKE SHE, MIKE BASIN, DELFT3D, ...

ProjectenLaag water Maas rivier

 In het kader van laagwaterstrategieën werken we mee aan oa. de volgende projecten:

 • samenstelling van een actieplan i.g.v. een watertekort in het Albertkanaal en de Kempische kanalen. Dit plan heeft als doel gepaste oplossingen voor de verschillende sectoren (scheepvaart, landbouw, industrie, drinkwatervoorzieningen, elektriciteitsproductie) te formuleren; maatregelen om om te gaan met de impact van klimaatswijzigingen op rivierdebieten en waterstanden;
 • maatregelen ter beperking van watertekorten doorrekenen met hydrologische modellen;
 • opmaken van maandelijkse laagwaterbericht voor de periode april tot en met oktober.

Waterbeheersingsplannennaar boven

Het afstromingsgedrag van rivieren en Zeeschelde_Sinterklaasstorm2014kanalen geeft ons belangrijke info om de impact van een overstroming te kunnen inschatten. Wij ontwikkelen computermodellen die dit afstromingsgedrag kunnen simuleren. Hierdoor kunnen wij voorspellen welke gevolgen een ingreep op een rivier kan teweegbrengen. Dankzij deze modellen kunnen wij voorzien welke reikwijdte een overstroming bij een bepaald debiet kan aannemen. Op basis van deze info kunnen wij de schade die hieruit voortvloeit berekenen. Zo dragen wij concreet bij aan het beheersen van de wisselende waterhoeveelheden in onze rivieren en kanalen.

Wij werken mee aan de realisatie van de Europese Overstromingsrichtlijn om in 2015 overstromingsrisicobeheersplannen te realiseren.

Onderzoeksmethode

Deze simulaties worden uitgevoerd met computermodellen die in verschillende software ontwikkeld werden: MIKE 11, MIKE FLOOD, MIKE SHE, DELFT3D, LATIS, ...

Projecten

Wij werken aan verschillende concrete projecten rond waterbeheersing waaronder:

 • ontwerpberekeningen van geplande GGG’s en GOG’s in het vernieuwde Sigmaplan;
 • berekeningen van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan;
 • optimalisatieberekeningen voor de stuwen op de Dender;
 • een methode om de bresgevoeligheid van Vlaamse dijken te bepalen;
 • ontwikkeling van een softwaretool LATIS die schade- en risicoanalyse berekent.

Hydrologisch InformatieCentrum (HIC)naar boven

De operationele activiteiten van het Waterbouwkundig Laboratorium wordenHydrologisch InformatieCentrum (HIC) uitgevoerd door het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC). Het HIC staat in voor de metingen op het terrein. We verzamelen en verwerken de nodige data voor het beheer van de bevaarbare waterlopen binnen de HIC-databank zoals neerslag, waterstanden, debieten en sediment in het water. We hebben computermodellen ontwikkeld van al de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Hiermee kunnen we het afstromingsgedrag van de rivier vrij nauwkeurig simuleren, de impact van overstromingen inschatten en voorspellen welke gevolgen een ingreep zou hebben op de rivier.

Als ze worden verbonden met onze databank, kunnen ze de waterpeilen en debieten voorspellen voor de volgende 48 uur. Deze berekeningen gebeuren minimaal vier keer per dag én als gevaarlijke situaties worden verwacht, waarschuwen we de waterwegbeheerders hiervoor proactief. Ook de hoogwaterberichten worden dan meermaals per dag aangepast op basis van de meest actuele informatie.

Onderzoeksmethode

HIC:

 • verzamelt info rond neerslag, debieten, waterstanden, sedimenthoeveelheden aan de hand van metingen op het terrein;
 • bewaart en beheert deze data in de WISKI databank;
 • doet voorspellingen rond water- en debietstanden op basis van deze data;
 • informeert de bevolking en de waterwegbeheerders voor dreigende wateroverlast.

Projecten

Ons HIC team werkt aan projecten rond:

 • het updaten van de website www.waterinfo.be. Dit is de portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders waar alle informatie rond waterstanden, afvoeren en neerslag samen wordt aangeboden;
 • de opmaak en verbetering van voorspellingsmodellen;
 • de verspreiding van deze info naar de beheerders van Vlaamse waterwegen, de burger en officiële instanties.

naar boven