Waterbouwkundige Constructies

compilatiefoto waterbouwkundige constructies

Onderzoeksdomein

Onderzoeksmethode

Projecten


Onderzoeksdomein

Het Waterbouwkundig laboratorium voert onderzoek uit naar het hydraulische gedrag van waterbouwkundige constructies, die belast worden door bijvoorbeeld stroming, scheepsgolven, windgolven en waterdruk. Voornamelijk worden studies uitgevoerd met betrekking tot constructies als:

  • schutsluizen,
  • stuwen,
  • in- en uitwateringssluizen,
  • vispassages,
  • oever- en bodembescherming,
  • kustgebonden infrastructuur,

In de eerste plaats worden concrete studie- en adviesvragen van de Vlaamse waterwegbeheerders behandeld.  Daarnaast worden ook studies voor derden uitgevoerd. Tevens wordt ondersteunend en innovatief onderzoek uitgevoerd en wordt de opgedane kennis beheerd.

Ten aanzien van het dijk- en oeverbeheer is een samenwerkingsverband opgericht met de verschillende dijkbeheerders (Waterwegen & Zeekanaal, nv De Scheepvaart, Vlaamse Milieumaatschappij, MDK afdeling Kust) en de ondersteunende diensten (afdeling Geotechniek en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) van de Vlaamse overheid, genaamd Kennis Netwerk Dijken Vlaanderen .

Onderzoeksmethode

Om op een efficiënte manier betrouwbare resultaten kunnen aanbieden aan de opdrachtgever maken wij bij elk project gebruik van de meest geschikte combinatie van de volgende onderzoekstools:

Projecten

naar boven